kp
semh-1
deutsche-2
nl-huidtherapeuten
isoz-5

Waarom kiezen voor Huid- en oedeemtherapie Deurne?

 • Door jarenlange ervaring in het vakgebied kunt u rekenen op deskundigheid, persoonsgerichte benadering en een eerlijke behandeling op maat.

 

 • De huidtherapeuten zijn HBO opgeleid en zijn erg actief op het gebied van nascholing.

 

 • De huidtherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

 • De huidtherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

 

 • Aangesloten bij ISOZzon; Interdisciplinaire Samenwerking Oncologische Zorg Zuidoost Nederland.

 

 • De praktijk voor huidtherapie Huid- en oedeemtherapie Deurne heeft met iedere zorgverzekeraar een contract.

 

 • Huid- en oedeemtherapie Deurne is gevestigd op de eerste etage in het Elkerliek ziekenhuis in Deurne. De locatie heeft een bushalte op loopafstand, ruime parkeerplaats, een lift en invalide toiletten.

 

 • Lid van de Deutsche Gesellschaft für Lymphologie.

 

 • Aangesloten bij de SEMH, erkenningsregeling medische zorg.

logo

Het team van specialisten

over-ons
Marlie van der Haas- Vermazeren & Jacqueline Raat-Linthorst
Opleidingen gevolgd door Jacqueline Raat-Linthorst

Jacqueline Raat-Linthorst

Oprichtster en eigenaresse van Huid- en oedeemtherapie Deurne sinds 1997.

Werkzaam op maandag en dinsdag.

 

Kwaliteit:

 • HBO huidtherapie, Hogeschool Utrecht
 • Marnitz basis- en voortgezette cursus
 • Fascia technieken, volgens Willie Fourie I en II
 • Schoudergordel problematieken
 • Scholingen DermaQuest, behandelmogelijkheden acne
 • International Lympoedema Framework Conference 2017, Siracusa Italy
 • Tevens werkzaam als huidtherapeut op poli Dermatologie VieCuri Medisch Centrum Venlo
 • Post-HBO IPL en lasertherapie
 • Post-HBO chemische peelings
Opleidingen gevolgd door Marlie van der Haas- Vermazeren

Marlie van der Haas-Vermazeren

Werkzaam sinds 2013.

Werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag.

 

 

Kwaliteit:

 • HBO huidtherapie, Hogeschool Utrecht
 • Scholingen DermaQuest, behandelmogelijkheden acne
 • Schoudergordel problematieken
 • International Lympoedema Framework Conference 2017, Siracusa Italy
 • Tevens werkzaam als huidtherapeut op poli Dermatologie VieCuri Medisch Centrum Venlo
 • Post-HBO IPL en lasertherapie
Tarieven

Prijslijst Huid- en Oedeemtherapie Deurne 2017

 

 

Acne therapie, per 30-45 min €  36,-
Acne therapie met Pumpkin peeling €  65,-
Acne therapie met Jessner peeling €  90,-
Acne therapie met TCA peeling €  95,-
Elektrische epilatie, per 30-45 min €  36,-
Camouflage therapie  uurtarief
(kleur bepalen + instructie)
€  72,–

 

Oedeemtherapie 30-45 min

 

 

Consultbedrag in overeenkomst met de zorgverzekeraar of € 72,- uurtarief
Littekentherapie 30 min

 

 

Consultbedrag in overeenkomst met de zorgverzekeraar of € 72,- uurtarief
Aanmeten therapeutisch elastische kousen Consultbedrag in overeenkomst met de zorgverzekeraar
Niet gekomen, te laat/niet afgemeld. € 20,-

 

 1. Indien de zorgverzekeraar uw behandeling niet vergoedt, worden de kosten bij u in rekening gebracht.
 2. Afspraken welke niet minimaal 24 uur va tevoren zijn afgemeld, worden bij u in rekening gebracht! Deze rekening is niet declarabel bij de zorgverzekeraar.
Alle benodigde nummers van de praktijk en medewerkers
Kwaliteitsregister Paramedici  
Jacqueline Raat-Linthorst 99907418888
Marlie van der Haas- Vermazeren 39912128388
AGB-code  
Jacqueline Raat-Linthorst 90-024161
Marlie Vermazeren 90-048498
Overige nummers praktijk  
IBAN: IBAN: NL03 RABO 0123 775 299 graag t.n.v. H.E.M. Raat-Linthorst
Kamer van Koophandel: 52137961
AGB-code praktijk: 90062997

 

Handige links
 • Website Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, onze beroepsvereniging
  huidtherapie.nl

 

 

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN Huid- en oedeemtherapie Deurne
De huidtherapeut hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
1          Algemeen
1.1         In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan Jacqueline Raat-Linthorst gevestigd te Deurne, aan de Dunantweg 16. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.
1.2         In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
1.3         In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4         Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.
1.5         Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6         Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.7         De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2          Overeenkomst
2.1         De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2         De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
3          Toestemming
3.1         De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst (schriftelijk) toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
3.2         De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3         De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
3.4         In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.
4          Informatie
De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
5          Tarieven en zorgverzekering
5.1         Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast (zie website).
5.2         De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.
6          Betaling
6.1         De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.
6.2         Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3         Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.4         In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.5         Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.6         De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7         De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.
7          Annulering
7.1         In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
7.2         Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3         Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen.
8          Aansprakelijkheid
Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.
9          Klachten
9.1         In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2         Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH.
9.3         Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).
10       Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
11       Toepasselijk recht
Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12       Wijziging
12.1      De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2      Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.
Bent u niet tevreden?
Niet tevreden?
Wij zien graag dat u tevreden bent over Huid- en oedeemtherapie Deurne.  Daarom blijven we werken aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Bent u niet tevreden? Geef het aan ons door, dan zoeken we samen naar een oplossing. Wij verzoeken u uw klacht of suggestie aan ons kenbaar te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om uw klacht op te lossen en naar de toekomst toe soortgelijke klachten te voorkomen.
Stap 1
Wij zien graag dat u eerst contact opneemt met de medewerker die u geholpen heeft. In de meeste gevallen kan het probleem snel worden opgelost.
Stap 2
Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij Huid- en oedeemtherapie Deurne. U kunt hiervoor onderstaand klachtenformulier gebruiken (graag een klachtenformulier maken, met onderstaande gegevens).
Naam, email, telefoonnummer, onderwerp, bericht.
Stap 3
Als u er met ons niet uit komt dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging de NVH. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. (bij aanklikken tekst Nederlandse vereniging van huidtherapeuten direct doorlinken naar de site: www.huidtherapie.nl)

Contact info

 • Huid & Oedeemtherapie Deurne
 • Dunantweg 16, postvak 30
 • 0493 - 32 88 97
 • info@huiddeurne.nl

Openingstijden

 

Dinsdag | 08:30 – 17:00
Woensdag| 08:30 – 17:00
Donderdag | 08:30 – 17:00
Vrijdag | 08:30 – 17:00

 

* Bovengenoemde dagen en tijden kunnen afwijken.

Waar moet u zijn als u een afspraak heeft:

 

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. De behandellocatie bevindt zich in het Elkerliek ziekenhuis in Deurne, op de eerste etage. Dit is ook aangegeven middels bordjes. U kunt plaats nemen in de wachtkamer, u wordt opgehaald door de huidtherapeut. U hoeft zich niet te melden.

 

U kunt ons bereiken tijdens en openingstijden op nummer 0493-32 88 97. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. U kunt ook een mail sturen naar: info@huiddeurne.nl.

© 2017 BLADEWEBSITES.COM ALL RIGHTS RESERVED